Loghează-te
SUGEREAZĂ O TEMĂ DE DISCUȚIE

Platforma profesioniștilor mass-media

Pagina principală Concursul Pagina Regulamentului

Regulamentul de organizare și desfășurare

Смотри на русском языке

Dispoziții generale

Premiul Național de Etică și deontologie jurnalistică (în continuare Premiul) este un concurs destinat tuturor instituțiilor mass-media și jurnaliștilor din Republica Moldova. Premiul este acordat anual de către Consiliul de Presă din Republica Moldova în baza unei evaluări și în rezultatul validării de către Consiliul de Presă a punctajului obținut de candidați.

În calitate de organizator, Consiliul de Presă poate decide să nu acorde Premiul niciunui candidat dacă consideră că în anul respectiv niciunul dintre candidați nu merită acest Premiu.

 

Scopul și obiectivele concursului

Prin organizarea acestei acțiuni, Consiliul de Presă urmăreşte promovarea principiilor etice și deontologice în jurnalism și recunoașterea meritelor instituțiilor mass-media și a jurnaliștilor în acest domeniu.

Obiectivele Premiului sunt de a scoate în evidență bunele practici profesionale, a crea o comunitate profesională promotoare de valori deontologice, a contribui la educarea tinerei generații de jurnaliști și a promova imaginea breslei şi jurnalismul de calitate.

 

Metodologia de organizare a concursului

Etapa 1. Propunerea candidaților

Premiul este acordat în baza unui concurs anual deschis la care pot participa toate instituțiile mass-media și jurnaliștii din Republica Moldova.

Pentru a intra în concurs, instituțiile mass-media și jurnaliștii pot face uz de următoarele metode.

Redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova:

 1. se pot auto-propune, prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, în care instituția face dovada atașamentului său față de jurnalismul bazat pe etică și deontologie;
 2. pot fi propuse de orice consumator de produse mass-media sau orice instituție/organizaţie/companie din Republica Moldova, indiferent de domeniul de activitate și forma de proprietate, prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, în care se face dovada atașamentului instituţiei candidate față de jurnalismul bazat pe etică și deontologie;
 3. pot fi propuse de Grupul de Experți, constituit de Consiliul de Presă pentru fiecare ediție a concursului. Grupul de Experți va fi format din profesioniști mass-media și lideri/reprezentanți ai societății civile, cărora li se va solicita să propună o listă de instituții mass-media care, în opinia acestora, sunt ataşate jurnalismului bazat pe principiile de etică și deontologie.

 

Jurnaliștii din Republica Moldova (care corespund noțiunii de jurnalist, dată de Codul deontologic al jurnalistului din R. Moldova):

 1. pot fi propuși de redacțiile instituțiilor mass-media din Republica Moldova. O redacție va putea propune 1-2 candidați, iar decizia de a propune candidatul trebuie să fie adoptată de colectivul redacției. Propunerea se va face prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă, semnată de conducătorul instituției mass-media și de cel puțin 3 (trei) jurnaliști din echipa editorială, care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, cu argumente și fapte verificabile a atașamentului candidatului valorilor jurnalismului bazat pe etică și deontologie;
 2. pot fi propuși de organizațiile necomerciale din Republica Moldova. Propunerea se va face prin intermediul unei scrisori adresate Consiliului de Presă, care va include o motivare de cel mult 200 de cuvinte, cu argumente și fapte verificabile a atașamentului candidatului valorilor jurnalismului bazat pe etică și deontologie;
 3. pot fi propuși de Grupul de Experți, constituit de Consiliul de Presă.

 

NOTĂ:

Jurnaliștii care dețin mandat activ de membru al Consiliului de Presă nu pot fi înaintați pentru Premiu în perioada mandatului.

 

Candidaturile pot fi depuse printr-o scrisoare electronică în adresa Secretariatului Consiliului de Presă – consiliuldepresa@gmail.com, printr-o scrisoare simplă, expediată la sediul Consiliului de Presă (MD-2012, Chişinău, str. Bucureşti 41/5) sau prin completarea şi expedierea formularului tipizat de pe pagina web: www.mediaforum.md 

Perioada de propunere a candidaturilor este 10 – 30 septembrie 2022.

 

Participanții la concurs

Până la data de 5 octombrie 2022, Consiliul de Presă va examina candidaturile propuse și va publica un comunicat de presă cu lista candidaților admişi pentru participare în concursul anului curent.

Lista va fi publicată pe pagina web a Consiliului de Presă www.consiliuldepresa.md şi pe platforma online www.mediaforum.md 

 

Etapa 2. Monitorizare și punctare

În perioada 5 – 31 octombrie 2022 instituţiile mass-media și jurnaliștii candidați vor fi evaluati de către public, vizitatorii paginii www.mediaforum.md  având posibilitatea să le acorde puncte. De pe un singur cont în reţelele de socializare, se vor putea acorda cel mult 10 puncte pe săptămână pentru cel mult 4 (patru) candidați, după algoritmul 4 – 3 – 2 – 1.

În aceeași perioadă, candidații vor fi evaluați de către membrii Grupului de Experți și de către membrii Consiliului de Presă, care vor acorda fiecărui candidat până la 10 puncte, în funcție de aprecierea calității jurnalismului și respectării normelor deontologice jurnalistice de către candidat.

NOTĂ:

Rezultatele votului public au titlu de recomandare, sunt luate în considerare la totalizarea punctajului obținut de candidați, însă nu sunt obligatorii pentru membrii Consiliului de Presă care vor lua decizia finală privind acordarea sau neacordarea Premiului.

 

Punctajul total acumulat în perioada 5 – 31 octombrie 2022 va fi afectat de următoarele considerente:

 • Dacă candidatul a semnat Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, i se vor adăuga 10 puncte (se acordă o singură dată);
 • Dacă candidatul nu a semnat Codul deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, i se vor scădea 10 puncte (se aplică o singură dată);
 • Dacă pe parcursului anului calendaristic împotriva candidatului a fost depusă o plângere la Consiliul de Presă, Consiliul de Presă a transmis notificare privind plângerea depusă, însă candidatul nu a dorit să soluţioneze situaţia de conflict până la adoptarea deciziei Consiliului de Presă în această chestiune, i se vor scădea 20 de puncte (se aplică ori de câte ori există o asemenea situație);
 • Dacă pe parcursului anului calendaristic împotriva candidatului a fost depusă o plângere la Consiliul de Presă, iar candidatul nu a dorit să soluţioneze situaţia de conflict nici înainte, nici după adoptarea deciziei Consiliului de Presă de constatare a încălcării prevederilor deontologice, i se vor scădea 50 de puncte (se aplică ori de câte ori există o asemenea situație);
 • Dacă pe parcursului anului calendaristic împotriva candidatului a fost depusă o plângere la Consiliul de Presă, iar candidatul a soluționat benevol și responsabil situația respectivă, i se vor adăuga 10 puncte (se aplică ori de câte ori intervine o asemenea situație).

 

Etapa 3. Rezultatele preliminare

În perioada 1 – 12 noiembrie 2022, Consiliul de Presă va cumula punctajul participanților la concurs și va alcătui o listă a celor mai înalte cinci scoruri, aceasta fiind Lista finaliștilor concursului. Lista va fi prezentată repetat Grupului de Experți pentru evaluare şi acordarea punctajului de la 1 la 10 de către fiecare membru al Grupului, reieșind din opinia proprie și experiența personală de consumator de produse mass-media. Punctajul acordat de Grupul de Experți şi punctajul obținut prin vot public vor fi transmise Consiliului de Presă pentru ca fiecare din membrii Consiliului de Presă să noteze, la rândul său, finaliștii cu puncte de la 1 la 10. După totalizarea cumulativă a punctajului oferit candidaţilor de către public, pe de o parte, şi de către experţi şi membrii Consiliului de Presă, pe de altă parte, va fi determinată lista (topul) a trei candidați finaliști, cu cea mai bună situaţie în clasament, care va fi anunțată printr-un comunicat de presă și prin publicarea informației pe pagina web www.mediaforum.md.

NOTE:

1. Membrii Consiliului de Presă care reprezintă sau sunt angajaţi ai instituţiilor mass-media candidate la Premiu, sau sunt în orice altă situație de conflict de interese cu candidații, nu vor participa în procesul de evaluare a candidaţilor şi la luarea deciziei finale privind desemnarea câștigătorului Premiului;

2. La totalizarea cumulativă a punctajului oferit candidaților, 75% îl va constitui votul comun al experților și al membrilor Consiliului de Presă, iar 25% - votul publicului.

 

Etapa 4. Desemnarea câștigătorului Premiului

La o ședință specială închisă, Consiliul de Presă va valida punctajul și va lua decizia cu privire la acordarea sau neacordarea Premiului pentru anul în curs. Motiv pentru ne-acordarea Premiului pot servi doar rațiuni de ordin etic și deontologic, iar Consiliul de Presă își va argumenta decizia de a nu acorda Premiul.

Premiul va fi înmânat la Forumul Mass-Media 2022 care va fi organizat de Consiliul de Presă, în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media.

 

Dispoziții finale

Organizatorii concursului sunt în drept să modifice prezentul Regulament până la data anunțării unei noi etape a concursului. Membrii Consiliului de Presă și ai Grupului de Experți acționează în baza experienței proprii, a judecății proprii și a propriei viziuni, bazându-se pe prevederle Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova și pe bunele practici și experiențe locale și internaționale.

În calitate de organizator al concursului, Consiliul de Presă își asumă dreptul și responsabilitatea de a desemna sau de a nu desemna laureatul Premiului din anul respectiv, iar Decizia Consiliului de Presă în această chestiune nu poate fi revocată.   

Instituţiilor mass-media desemnate câştigătoare ale Premiului li se va solicita să publice pe paginile lor web şi/sau în alte locuri vizibile logotipul Premiului cu linkul direct la platforma online www.mediaforum.md, iar jurnaliștilor câștigători – în altă formă accesibilă (bloguri, pagini pe rețelele sociale sau altă formă).

Câştigătorul Premiului nu va putea participa la concursul pentru decernarea Premiului timp de cinci ani din anul când a câştigat Premiul.

Consiliul de Presă poate decide retragerea Premiului pentru laureatul/laureaţii din anii precedenţi dacă constată încălcarea constantă de către aceştia a normelor deontologice şi a prevederilor Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova. O decizie motivată în acest sens poate fi luată de Consiliul de Presă în cadrul unei şedinţe publice, cu invitarea obligatorie a reprezentantului instituţiei mass-media sau a jurnalistului vizat. Decizia va fi făcută publică prin publicarea pe pagina web şi expedierea pe adresele electronice ale instituţiilor mass-media.

 

Regulament aprobat la şedinţa Consiliului de Presă din Republica Moldova

22 iulie 2022

Etica jurnalistică fără frontiere